Skip to content

BIM

Co je BIM a proč nás zajímá

BIM (Building Information Modeling) je metodika využívající různé technologie s cílem vytvořit informační model stavby. To lze stručně přirovnat k digitálnímu dvojčeti stavby. Metodika BIM pak pomáhá s plánováním, rozpočtem, realizací, provozem a údržbou dané stavby, jež byla touto metodikou modelována. Digitální dvojče budovy obsahuje datovou a grafickou podobu. Grafická pomáhá k vytvoření reálné představy o výsledku a datová upřesňuje, z jakých prvků se bude sestávat.

Využití BIM přináší výhody v průběhu celého životní cyklu objektu (od návrhu projektu, výstavby nového objektu, po užívání a údržbu již existujícího objektu), jelikož usnadňuje vedení, správu a vzájemnou spolupráci a nese s sebou také významné zefektivnění výměny informací, což vede k lepšímu rozhodování a umožňuje tak celý proces provádět ekonomičtěji.

Pro naši firmu a námi nabízená řešení BIM znamená prostředek, jak zákazníkům a jejich uživatelům zejména v oblasti facility managementu nabídnout komfortnější správu a údržbu jejich majetku. A prostředek, jak zajistit všechny potřebná data bez zbytečných nákladů na jejich zdlouhavé pořizování.

Co nabízíme

Společnost DEZADATA ve vztahu k BIM nabízí zpracování digitálního informačního modelu, který představuje fyzický a funkční objekt nebo stavbu i s příslušnými charakteristikami. Námi vypracovaný BIM model vždy obsahuje všechny potřebné informace a údaje jako datové položky přímo ve vlastnostech jednotlivých funkčních prvků objektu.

Orientujeme se na modelování a pasportizaci již využívaných budov nebo editaci vašich modelů. Naším cílem je plnohodnotné zapojení BIM do provozních a údržbových procesů.

K vytváření BIM modelů používáme profesionální vybavení. Pro pořizování dat využíváme 3D skenování objektů a snímání 360° fotografií a ke zpracování využíváme moderní technologie, do kterých spadá program Autodesk Revit a spolu s naším grafickým zobrazovačem BIM, který slouží ke zobrazování grafických dat z IFC, tvoří dokonalou kombinaci pro vizualizaci a správu majetku. Díky propojení na FaMa+ CAFM systém nabízí transparentnost dat celého objektu ve všech fázích jeho životního cyklu.

Díky aplikačnímu řešení FaMa+ s námi můžete připravovat a plánovat provoz a údržbu kanceláře, patra, domu, haly či celého areálu již od prvního okamžiku, kdy se rozhodnete stavět. S využitím metodiky BIM a integrací do řešení FaMa+ si už nebudete klást otázku kdy, jak a s kým. S námi prostě začnete od začátku.

S kompletní realizací dle BIM vám rádi pomohou naši obchodní partneři.

Grafický zobrazovač BIM

Námi nabízené řešení FaMa+ obsahuje integrovanou komponentu pro zobrazování grafických dat z IFC. Aplikační logika umožňuje vytěžení dat z modelu dle definičních matic. Plnohodnotná integrace BIM do našeho grafického zobrazovače je zajištěna variantním pokrytím kombinací využití BIM v CAFM a tím je také zajištěno, že CAFM dokáže pracovat s BIM modely od samého začátku implementace, v jeho průběhu nebo až po několika letech provozu. Vždy je možné modely dodatečně doplnit nebo aktualizovat, a to v modelu i v CAFM, kde tak lze data udržovat neustále aktuální.

Vlastnosti

 • Zobrazování grafických dat z IFC – data lze snadno číst, hledat, filtrovat, personalizovat či exportovat do několika typů souborů.
 • Dostupnost veškerých informací o dokumentaci a navázaných záznamech jako jsou opakované činnosti, závady, změny, úpravy, kontakty. Tyto data lze zobrazit v rozumném a uživatelsky nerušivém rozsahu i při prohlížení v grafické komponent.
 • Zobrazení více IFC v jednom zobrazovači (možnost zobrazit např. celý areál budov).
 • Možnost přidání vlastních atributů ke všem elementům v IFC.
 • Mapová komponenta, která umí zobrazit vybraná data ke konkrétní lokalitě, včetně možnosti ručního pozicování objektů na mapě.
 • Možnost plynulého přecházení do galerie obrázků či do virtuálního zobrazení pomocí 360° fotografií.
 • Možnost připojení ikon objektů do mapy.
 • Propojení s GIS (např. zobrazení existujících inženýrských sítí, komunikací, vodních toků apod.).
 • K dispozici kompletní seznam stavebních prvků včetně ZT.
 • K dispozici výpis použitých materiálů.
 • Studie osvětlení a zastínění.
 • Možnost zobrazení na mobilním zařízení.

Funkce

 • Automatické zpracování grafických dat.
 • Operace nad BIM modelem (řezy, úhly, měření, obsahy, objemy atd.).
 • Automatické generování grafických dat k vytvoření záznamů do pasportu s pevným propojením záznamu a grafického objektu.
 • Manuální propojení grafických dat se záznamy v pasportu a naopak.
 • Import a aktualizace ploch a vybavení, zápis změn mezi verzemi.
 • Report elementů dle požadovaného druhu IFC.

Ukázky výstupů

Služby

Jsme si dobře vědomi živelného vývoje v oblasti BIM a potřebě reagovat na neustálé změny ve standardu IFC, legislativě a technologiích. Proto k této oblasti nabízíme celou řadu podpůrných služeb, tak abychom vás vším provedli bez zbytečných nákládů.

Vytvoření základní projektové dokumentace pro potřeby BIM modelu pomocí technologie 3D skenování. Příprava dokumentace BEP a EIR.
Vytěžování IFC a import dat do CAFM bez integrovaného BIMU.
BIM poradenství – poskytování poradenství v oblasti BIM.
BIM data – vytvoření BIM modelu dle získané dokumentace, doplňování dat či aktualizace BIM modelů.
BIM data – vytvoření BIM modelu dle získané dokumentace, doplňování dat či aktualizace BIM modelů.
Fyzická a digitální pasportizace objektu.

Legislativa

V současnosti v ČR není žádná legislativa, která by byla ve vztahu k metodě BIM závazná, z čehož tedy vyplývá, že v současné době není v české právní úpravě ukotvena žádná systematická a ucelená správa informačního modelu stavby.

V české právní úpravě je metoda BIM zmíněna pouze v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v § 103 odst. 3. V této souvislosti vznikl projekt „Strategie zavedení metodiky informačního modelování staveb pro potřeby veřejných zadavatelů“, která má pomoci veřejným zadavatelům rozšířit si povědomí o metodě BIM a začlenit její používání do praxe.

Metoda BIM je také zakomponována do programu Digitální Česko, v němž vláda ČR rozhodla o digitalizaci veřejného sektoru. Dne 25. září 2017 svým usnesením č. 682 vláda schválila materiál Koncepce zavádění metody BIM v České republice a v současnosti došlo k dalšímu výraznému pokroku při prosazování metody BIM, a to usnesením č. 298, kdy byl schválen věcný záměr zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí (zákon o BIM).

Povinnost používat metodu BIM budou ze zákona mít povinné následující osoby:

 • subjekty, které hospodaří s majetkem České republiky – organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, státní podniky a státní organizace;
 • vyšší územní samosprávné celky (kraje) a jejich příspěvkové organizace;
 • jiné právnické osoby, pokud v nich podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek budou mít převažující vliv výše uvedené povinné osoby.

Povinnost se bude vztahovat na stavby, jejichž hodnota přesáhne limit pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce (nyní 140,4 mil. Kč) a na zpracování projektové dokumentace k nim. Účinnost navrhované právní úpravy se pro tuto chvíli předpokládá 1. července 2024, přičemž nabytí účinnosti ustanovení týkajících se vystavěného prostředí se odkládá o pět let, tj. na 1. července 2029. 

Související legislativa:

 • Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon (od 1.1.2024),
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (zrušení k 1.7.2023),
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb – příloha č. 14. (zrušení k 1.7.2023),
 • Zákon č. 219/2000 Sb. – o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
 • Nařízení vlády č. 41/2017 Sb. – přílohy,
 • ČSN EN ISO 19650 – Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) – Management informací s využitím informačního modelování staveb,
 • ČSN EN ISO 29481 Informační modely staveb,
 • ČSN EN ISO 16739 Datový formát lndustry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu.

V budoucnu – zákon o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí (Zákon BIM) a zákon o národní infrastruktuře pro prostorové informace (Zákon NIPI).