Skip to content

Projekt ESF

Oznámení o zahájení realizace projektu „Pomocí vzdělávání zvýšit adaptabilitu zaměstnanců společnosti DEZADATA spol. s r. o.“ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 • Výše dotace: 1 406 616,- Kč
 • Datum zahájení realizace projektu: 1. 10. 2009
 • Datum ukončení realizace projektu: 28. 2. 2011

V listopadu 2013, jsme zahájili nový projekt „Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji“. Tento projekt je financován z 85% z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15% z prostředků státního rozpočtu ČR.

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na zvyšování kvalifikace a rozvoj dovedností zaměstnanců firmy Dezadata spol. s ro Jeho obsahem je vzdělávání zaměstnanců v prodejních, komunikačních, jazykových a IT dovednostech a v projektovém řízení. Realizace projektu je důležitá pro cílové skupiny jako prostředek pro vyrovnání se s zvyšujícím se tlakem na kvalitu a produktivitu odvedené práce. Reflektuje současný trend neustálého prohlubování a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců, která se stává nezbytností pro udržení konkurenceschopnosti a případné pracovní mobility. Důležitost zapojení společnosti do systému celoživotního vzdělávání si uvědomuje i naše společnost. Na základě již proběhlých vzdělávacích aktivit je nyní postaven tento projekt, který se zaměřuje na rozšíření znalostí z oblasti měkkých, jazykových a IT dovedností.

Projekt je zaměřen na následující cílové skupiny:

 • vedoucí a členové projektových týmů
 • testeři
 • vývojáři
 • administrátor
 • asistentka
 • obchod a management společnosti

Celkový počet zapojených osob do projektu bude 35 zaměstnanců.

Realizace projektu povede ke zlepšení adaptability, produktivity a profesionality zaměstnanců a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti jak na českém tak evropském trhu.

Mezi hlavní cíle projektu patří:

 • zlepšení pozice společnosti na trhu
 • zvýšení znalostní a vzdělanostní úrovně zaměstnanců
 • zvýšení kvalifikace, produktivity a odbornosti zaměstnanců
 • podpoření loajality zaměstnanců k firmě
 • zvýšení profesionality pracovníků a celé společnosti

Projekt je souhrnem vzdělávacích aktivit pro vybrané zaměstnance společnosti, jejichž realizací dojde k dosažení cílů. Projekt bude řízen zaměstnanci žadatele, kteří budou dohlížet nad správností realizace projektu, dodržováním publicity a stanovených výstupů a dosažení cílů projektu. Vzdělávací služby budou řešeny externím dodavatelem. Na počátku projektu bude na dodavatele vyhlášeno řádné výběrové řízení.

 

Charakteristika hlavních cílů projektu

Naše společnost považuje vzdělávání za prioritní součást své personální politiky a rozvoj lidských zdrojů je považován za součást strategického rozvoje. Hlavním cílem realizace projektu je inovace systému vzdělávání ve společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu.

Vzdělávací cíle projektu:

 • zvýšení znalostní úrovně zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností
 • rozvinutí základních fází a procesů projektového řízení
 • posílení znalostí v oblasti IT – vytváření webových aplikací
 • rozvíjení komunikačních dovedností obchodníků a managementu společnosti

Procesní cíle projektu:

 • podpoření loajality zaměstnanců k firmě
 • zvýšení profesionality při jednání se zákazníky
 • zkvalitnění služeb klientům a partnerům

Dalším cílem je prohloubení zájmu za měst. o celoživotní vzdělávání.

 

Klíčové aktivity
 • Zabezpečení realizace vzdělávacího projektu
 • Komunikace a obchodní jednání
 • Prodejní dovednosti
 • IT dovednosti
 • IT školení pro vedoucí projektového týmu
 • Microsoft Project Server – Projektové řízení pro projektový tým
 • Jazykové vzdělávání – pobytový kurz anglického jazyka v ČR
 • Jazykové vzdělávání – průběžné jazykové vzdělávání
 • Jazykové vzdělávání – individuální kurzy

Mostní 102
Valašské Meziříčí

Dezadata spol. s.r.o.

Projekt ESF

tel.: +420 571 618 933
email: dezadata@dezadata.cz